12/10/2020

De conformitat amb el que disposen els articles 26 a 29 i concordants dels Estatuts Col·legials, la Junta de Govern en la seva sessió de 16 de setembre de 2020, acordà convocar eleccions per cobrir tots els seus càrrecs, que són els següents: 

 1. • degà/degana 
 2. • vicedegà/vicedegana 
 3. • diputat primer/diputada primera 
 4. • diputat segon/diputada segona 
 5. • diputat tercer/diputada tercera 
 6. • secretari/secretària 
 7. • tresorer/tresorera 
 8. • bibliotecari/bibliotecària 

Les eleccions es celebraran el dijous 26 de novembre, des de les 16 a les 20 hores a la seu col·legial del carrer del Bisbe Aznar, núm. 8-12, de Tortosa. 

El termini per a la presentació de candidatures acabarà el dia 9 de novembre de 2020 a les 14:30 hores. Les candidatures s’hauran de presentar a les oficines del Col·legi del carrer del Bisbe Aznar, núm. 8-12 de Tortosa, en horari de registre, això és en dies feiners de 9 a 14:30 h. L’horari indicat servirà igualment per a qualsevol altra presentació de documentació, reclamacions, etc. relacionada amb el procés electoral. 

Calendari electoral: 

 • Presentació de candidatures fins al dia 9 de novembre de 2020 a les 14,30h. 
 • Proclamació de candidats fins al 12 de novembre de 2020. Es preveu reunir la Junta de Govern per fer la proclamació el mateix dia 12 de novembre. 
 • Reclamacions respecte a la proclamació de candidats, si és el cas, dintre dels cinc dies naturals següents al de la proclamació. Si, com està previst, la Junta de Govern es reuneix per fer la proclamació el dia 12 de novembre, el termini s’acabaria el 17 de novembre de 2020 a les 14:30 h. 
 • Resolució de les reclamacions presentades, si és el cas, dintre dels tres dies naturals següents al d’expiració del termini per presentar-les. Si, com està previst, la Junta de Govern es reuneix per fer la proclamació el dia 12 de novembre i les eventuals reclamacions es poden presentar fins al 17 de novembre a les 14:30 hores, el termini per resoldre-les s’acabaria el 20 de novembre de 2020, estant prevista la celebració de Junta de Govern per a la finalitat expressada el mateix dia. 
 • Cas que hi hagi més d’una candidatura per a qualsevol dels càrrecs a cobrir, les votacions es faran el dia 26 de novembre de 16 a 20 h. 
 • La mesa electoral es constituirà, cas que hi hagi més d’un candidat per a algun dels càrrecs a elegir, a les 16 hores del dia 26 de novembre de 2020. 

Informació electoral (extracte de la continguda als arts.26 a 29 i concordants dels estatuts col·legials): 

 • Són electors els col·legiats i col·legiades incorporats amb més de tres mesos d’antelació a la data de la convocatòria de les eleccions. La llista d’electors estarà a la vostra disposició a les oficines del Col·legi. 
 • Són elegibles els col·legiats i col·legiades exercents residents en l’àmbit territorial del Col·legi, incorporats també amb més de tres mesos d’antelació a la data de la convocatòria de les eleccions que compleixin els requisits establerts a l’article 26.1 dels estatuts. Ningú es pot presentar com a candidat a més d’un càrrec dels que hagin de ser elegits. 
 • En tot cas, per optar al càrrec de degà o degana caldrà tenir una antiguitat de 5 anys de col·legiació i de 2 anys per al de secretari o secretària. 
 • Els càrrecs s’elegiran per a un període de quatre anys. 
 • Per presentar la corresponent candidatura, fins al dia 9 de novembre a les 14:30 h., caldrà adreçar-se a les oficines del Col·legi, situades al carrer Bisbe Aznar, 8-12 de Tortosa, en horari de registre, això és en dies feiners de 9 a 14:30 h. 
 • La votació és personal, presencial, directa i secreta, no hi cap la delegació de vot ni el vot per correu, i es votarà a un candidat o candidata per cada un dels càrrecs a cobrir. Si per cada càrrec a cobrir només es presenta un candidat o candidata, serà proclamat sense necessitat de votació. 
 • El vot dels col·legiats o col·legiades exercents computa amb doble valor que el dels no exercents, que només tenen un vot. 

Fes click aquí i descarrega l’instància per fer la sol·licitud.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies