27/01/2021

JORNADA DIA EUROPEU DE LA MEDIACIÓ ICAATOR-CEMTE 2021


El passat dia 21 de gener de 2021 es va commemorar el Dia Europeu de la Mediació, i com cada any el nostre Col·legi, juntament amb el Centre de Mediació de Dret Privat de les Terres de l’Ebre (CEMTE), ha organitzat un seguit d’activitats.

Així, el proper divendres 29 de gener de 2021, a les 16 hores i telemàticament, tindrà lloc una jornada al voltant de la mediació, d’interès per a totes les col·legiades i col·legiats.

Consulteu el cartell-programa aquí.

PROGRAMA:

·        BENVINGUDA (16-16.10h)

A càrrec de la Degana de l’ICAATOR Marta Martínez i Gellida i la Presidenta del Centre de Mediació de Dret Privat de les Terres de l’Ebre, Sra. Anna Suárez Bellot.

·        PRESENTACIÓ DEL PROTOCOL DERIVACIONS JUDICIALS (16.10-16.40h)

Presentació del Protocol de derivacions judicials, elaborat pel Centre de Mediació de Dret Privat de les Terres de l’Ebre amb el partit judicial d’Amposta.

·        EXPOSICIÓ MEDIACIÓ I PLA DE DINAMITZACIÓ DE BARRIS. EL CAS DE GIRONA (16.40-17.10h)

Intervindrà la Sra. Paloma Lavandeira, advocada i mediadora, dedicada a la prevenció, gestió i resolució de conflictes. Directora del Projecte per a la implementació del servei de mediació i ADR del Barri Vell de Girona.

Amb la presència de representants dels Ajuntaments de Tortosa, Amposta i Gandesa.

·        DEBAT (17.10-17.30H)

Es posarà a debat la pel·lícula  “El Insulto” (Líban 2017. dirigida per Ziad Doueiri), que aborda l’àmbit de la mediació veïnal.

Per poder participar en el debat, es requereix la visualització prèvia de la pel·lícula, disponible a Youtube i Amazon. 

Enllaç “El Insulto” pel·lícula completa (YouTube): EL INSULTO – YouTube

INSCRIPCIONS:

Emplenar el següent FORMULARI amb el nom, cognoms i correu electrònic.

Rebreu l’enllaç un cop realitzada la inscripció.

US RECORDEM QUE LA JORNADA ESTÀ HOMOLOGADA AMB 4 HORES DE FORMACIÓ CONTINUADA PEL CENTRE DE MEDIACIÓ DE DRET PRIVAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

20/01/2021

Bonificacions per a les noves altes exercents 2021

Benvolgudes i benvolguts,

Atesa la difícil situació econòmica que està patint l’advocacia com a conseqüència de la crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19, que afecta sobretot als nous exercents, la Junta de Govern va proposar i així es va aprovar en la Segona Junta General Ordinària del 2020, establir com a gratuïtes les despeses d’incorporació i les quotes dels 2 primers anys d’exercici per a les noves col·legiacions que es donin d’alta aquest any 2021.

Ben cordialment,

11/12/2020

Presa de possessió de la nova Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa

“El passat divendres 4 de desembre de 2020 va tenir lloc l’acte de la presa de possessió de la nova Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa. Un cop finalitzat tot el procediment electoral, que regulen els Estatuts Col·legials, la seva nova composició es la següent:

Excma. Sra. Marta Martínez i Gellida, Degana

Il·ltre. Sr. Vicent Sagrera i Vilaplana, Vicedegà

Il·ltre. Sr. Juanjo Duart i Albiol, Diputat Primer

Il·ltre. Sra. Immaculada Castells i Escurriola, Diputada Segona

Il·ltre. Sr. Joaquin Zaragoza i Anglès, Diputat Tercer

Il·ltre. Sra. Anna Maria Suarez i Bellot, Tresorera

Il·ltre. Sr. Carles Cases i Blanch, bibliotecari

Il·ltre. Sr. Joaquim Gasulla i Ferré, secretari”

30/11/2020

Signatura del Conveni entre l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa i el Consolat de Mar, a través de la Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona per a l’impuls conjunt de la mediació i d’altres mètodes alternatius de gestió i resolució de conflictes dintre de l’àmbit competencial de les esmentades corporacions.

El dijous 26 de novembre de 2020, l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa, la Cambra de Comerç de Tortosa i el Consolat de Mar -a través de la Cambra de Comerç de Barcelona- han signat un conveni entre les tres institucions per a l’impuls conjunt de la mediació i d’altres mètodes alternatius de gestió i resolució de conflictes dintre de l’àmbit competencial de les esmentades corporacions.

El conveni el varen signar la degana de l’ICAATOR, Sra. Marta Martínez i Gellida; el president de la Cambra de Comerç de Tortosa, Sr. Francesc Faiges i Borràs i per part del Consolat del Mar (i per delegació del president de la Cambra de Comerç de Barcelona) el Sr. Jordi Domingo i Garcia-Milà.

Es tracta d’un conveni pioner que busca potenciar la mediació com a mètode alternatiu de gestió i resolució de conflictes, apropant aquesta mediació al teixit empresarial i comercial. Es tracta del primer conveni encaminat a la mediació empresarial, permetent escurçar i facilitar la resolució de conflictes d’abast nacional i inclús internacional evitant el recurs al procediment judicial.

Marta Martinez, degana de l’ICAATOR: “Es busca que els empresaris acudeixin als advocats i advocades i aquests derivin en la mediació abans d’arribar al jutjat, quan s’arribi al jutjat ja no hi haurà tantes qüestions per discutir”.

Així, a través de la mediació el que es busca es estalviar recursos i temps, bo i coneixent els terminis en que funciona el sistema judicial actualment

Jordi Domingo, cònsol major del Consolat de Mar: “La justícia es lenta, i quan la justícia es lenta no es justa. L’esforç que s’ha de fer en mediació i arbitratge es extraordinari:

El Consolat de Mar de Barcelona és el Centre de Resolució de Conflictes de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona. És l’instrument que es posa al servei dels empresaris/es i comerciants per tal de propiciar la solució dels seus conflictes i divergències, d’abast nacional o internacional, tot evitant el recurs al procediment judicial. Es tracta d’una instituciósecularquesorgeixal’EdatMitjanaenèpocadePereIII,elCerimoniós. La seva vocació representativa dels interessos mercantils la dugué a defensar i governar amb encert el món dels nostres mercaders, tot procurant la superació dels entrebancs propis de l’activitat negocial. En definitiva, contribuí a la formació d’un entorn favorable al progrés econòmic i social del nostrepaís.

Les competències actuals del Consolat de Mar deriven de les funcions camerals legalment establertes tant en l’àmbit de l’Estat espanyol com en l’àmbit de Catalunya. En particular, la Llei 14/2002, de 27 de juny, catalana de cambres oficials de comerç, indústria i navegació i del Consell General de Cambres, estableix en l’apartat n) de l’article 11 que les cambres tenen, entre d’altres funcions, lade

« Dur a terme funcions d’arbitratge, mediació i conciliació mercantils, en els àmbits nacional i internacional, i emprar qualsevol altre sistema alternatiu de solució de conflictes, de conformitat amb la legislació vigent »

També té reconeguda la facultat consultiva a través de l’emissió de dictàmens i peritatges.

Després de la signatura, va tenir lloc una sessió telemàtica del Consell de Vint des de la seu col·legial de l’ICAATOR, amb la presencia del Cònsol Major Sr. Jordi Domingo i els membres del Consell Sra. Marta Martinez i Sr. Antoni Fitó.

El Consolat de Mar actua a través del Consell de Vint, tal i com recull l’article 3 de la seva ordenança, integrat pel president/a de la Cambra i per vintcònsols:

 • Dinou cònsols designats/des pel Ple de la Cambra, a proposta del Comitè Executiu, totes elles persones de prestigi reconegut en els camps industrial, comercial i de serveis de la demarcació cameral, procurant que la representació abraci el més gran nombre de sectors empresarials.
 • Un/a vintè cònsol que serà el president/a de la Llotja de Cereals,atesa la cooperació històrica d’aquesta amb el Consolat deMar

El mandat dels i les cònsols dura quatre anys i poden ser reelegits/des.

El consell està presidit pel president/a de la Cambra de Comerç, per delegació seva, pel/per la cònsol major, escollit d’entre els i les membres del Consell de Vint. La secretaria del Consolat de Mar l’exerceix el secretari/ària general de la Cambra.

Fes click i visualitza el conveni

12/10/2020

Convocatòria eleccions al col·legi

De conformitat amb el que disposen els articles 26 a 29 i concordants dels Estatuts Col·legials, la Junta de Govern en la seva sessió de 16 de setembre de 2020, acordà convocar eleccions per cobrir tots els seus càrrecs, que són els següents: 

 1. • degà/degana 
 2. • vicedegà/vicedegana 
 3. • diputat primer/diputada primera 
 4. • diputat segon/diputada segona 
 5. • diputat tercer/diputada tercera 
 6. • secretari/secretària 
 7. • tresorer/tresorera 
 8. • bibliotecari/bibliotecària 

Les eleccions es celebraran el dijous 26 de novembre, des de les 16 a les 20 hores a la seu col·legial del carrer del Bisbe Aznar, núm. 8-12, de Tortosa. 

El termini per a la presentació de candidatures acabarà el dia 9 de novembre de 2020 a les 14:30 hores. Les candidatures s’hauran de presentar a les oficines del Col·legi del carrer del Bisbe Aznar, núm. 8-12 de Tortosa, en horari de registre, això és en dies feiners de 9 a 14:30 h. L’horari indicat servirà igualment per a qualsevol altra presentació de documentació, reclamacions, etc. relacionada amb el procés electoral. 

Calendari electoral: 

 • Presentació de candidatures fins al dia 9 de novembre de 2020 a les 14,30h. 
 • Proclamació de candidats fins al 12 de novembre de 2020. Es preveu reunir la Junta de Govern per fer la proclamació el mateix dia 12 de novembre. 
 • Reclamacions respecte a la proclamació de candidats, si és el cas, dintre dels cinc dies naturals següents al de la proclamació. Si, com està previst, la Junta de Govern es reuneix per fer la proclamació el dia 12 de novembre, el termini s’acabaria el 17 de novembre de 2020 a les 14:30 h. 
 • Resolució de les reclamacions presentades, si és el cas, dintre dels tres dies naturals següents al d’expiració del termini per presentar-les. Si, com està previst, la Junta de Govern es reuneix per fer la proclamació el dia 12 de novembre i les eventuals reclamacions es poden presentar fins al 17 de novembre a les 14:30 hores, el termini per resoldre-les s’acabaria el 20 de novembre de 2020, estant prevista la celebració de Junta de Govern per a la finalitat expressada el mateix dia. 
 • Cas que hi hagi més d’una candidatura per a qualsevol dels càrrecs a cobrir, les votacions es faran el dia 26 de novembre de 16 a 20 h. 
 • La mesa electoral es constituirà, cas que hi hagi més d’un candidat per a algun dels càrrecs a elegir, a les 16 hores del dia 26 de novembre de 2020. 

Informació electoral (extracte de la continguda als arts.26 a 29 i concordants dels estatuts col·legials): 

 • Són electors els col·legiats i col·legiades incorporats amb més de tres mesos d’antelació a la data de la convocatòria de les eleccions. La llista d’electors estarà a la vostra disposició a les oficines del Col·legi. 
 • Són elegibles els col·legiats i col·legiades exercents residents en l’àmbit territorial del Col·legi, incorporats també amb més de tres mesos d’antelació a la data de la convocatòria de les eleccions que compleixin els requisits establerts a l’article 26.1 dels estatuts. Ningú es pot presentar com a candidat a més d’un càrrec dels que hagin de ser elegits. 
 • En tot cas, per optar al càrrec de degà o degana caldrà tenir una antiguitat de 5 anys de col·legiació i de 2 anys per al de secretari o secretària. 
 • Els càrrecs s’elegiran per a un període de quatre anys. 
 • Per presentar la corresponent candidatura, fins al dia 9 de novembre a les 14:30 h., caldrà adreçar-se a les oficines del Col·legi, situades al carrer Bisbe Aznar, 8-12 de Tortosa, en horari de registre, això és en dies feiners de 9 a 14:30 h. 
 • La votació és personal, presencial, directa i secreta, no hi cap la delegació de vot ni el vot per correu, i es votarà a un candidat o candidata per cada un dels càrrecs a cobrir. Si per cada càrrec a cobrir només es presenta un candidat o candidata, serà proclamat sense necessitat de votació. 
 • El vot dels col·legiats o col·legiades exercents computa amb doble valor que el dels no exercents, que només tenen un vot. 

Fes click aquí i descarrega l’instància per fer la sol·licitud.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies