11/12/2020

Presa de possessió de la nova Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa

“El passat divendres 4 de desembre de 2020 va tenir lloc l’acte de la presa de possessió de la nova Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa. Un cop finalitzat tot el procediment electoral, que regulen els Estatuts Col·legials, la seva nova composició es la següent:

Excma. Sra. Marta Martínez i Gellida, Degana

Il·ltre. Sr. Vicent Sagrera i Vilaplana, Vicedegà

Il·ltre. Sr. Juanjo Duart i Albiol, Diputat Primer

Il·ltre. Sra. Immaculada Castells i Escurriola, Diputada Segona

Il·ltre. Sr. Joaquin Zaragoza i Anglès, Diputat Tercer

Il·ltre. Sra. Anna Maria Suarez i Bellot, Tresorera

Il·ltre. Sr. Carles Cases i Blanch, bibliotecari

Il·ltre. Sr. Joaquim Gasulla i Ferré, secretari”

30/11/2020

Signatura del Conveni entre l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa i el Consolat de Mar, a través de la Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona per a l’impuls conjunt de la mediació i d’altres mètodes alternatius de gestió i resolució de conflictes dintre de l’àmbit competencial de les esmentades corporacions.

El dijous 26 de novembre de 2020, l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa, la Cambra de Comerç de Tortosa i el Consolat de Mar -a través de la Cambra de Comerç de Barcelona- han signat un conveni entre les tres institucions per a l’impuls conjunt de la mediació i d’altres mètodes alternatius de gestió i resolució de conflictes dintre de l’àmbit competencial de les esmentades corporacions.

El conveni el varen signar la degana de l’ICAATOR, Sra. Marta Martínez i Gellida; el president de la Cambra de Comerç de Tortosa, Sr. Francesc Faiges i Borràs i per part del Consolat del Mar (i per delegació del president de la Cambra de Comerç de Barcelona) el Sr. Jordi Domingo i Garcia-Milà.

Es tracta d’un conveni pioner que busca potenciar la mediació com a mètode alternatiu de gestió i resolució de conflictes, apropant aquesta mediació al teixit empresarial i comercial. Es tracta del primer conveni encaminat a la mediació empresarial, permetent escurçar i facilitar la resolució de conflictes d’abast nacional i inclús internacional evitant el recurs al procediment judicial.

Marta Martinez, degana de l’ICAATOR: “Es busca que els empresaris acudeixin als advocats i advocades i aquests derivin en la mediació abans d’arribar al jutjat, quan s’arribi al jutjat ja no hi haurà tantes qüestions per discutir”.

Així, a través de la mediació el que es busca es estalviar recursos i temps, bo i coneixent els terminis en que funciona el sistema judicial actualment

Jordi Domingo, cònsol major del Consolat de Mar: “La justícia es lenta, i quan la justícia es lenta no es justa. L’esforç que s’ha de fer en mediació i arbitratge es extraordinari:

El Consolat de Mar de Barcelona és el Centre de Resolució de Conflictes de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona. És l’instrument que es posa al servei dels empresaris/es i comerciants per tal de propiciar la solució dels seus conflictes i divergències, d’abast nacional o internacional, tot evitant el recurs al procediment judicial. Es tracta d’una instituciósecularquesorgeixal’EdatMitjanaenèpocadePereIII,elCerimoniós. La seva vocació representativa dels interessos mercantils la dugué a defensar i governar amb encert el món dels nostres mercaders, tot procurant la superació dels entrebancs propis de l’activitat negocial. En definitiva, contribuí a la formació d’un entorn favorable al progrés econòmic i social del nostrepaís.

Les competències actuals del Consolat de Mar deriven de les funcions camerals legalment establertes tant en l’àmbit de l’Estat espanyol com en l’àmbit de Catalunya. En particular, la Llei 14/2002, de 27 de juny, catalana de cambres oficials de comerç, indústria i navegació i del Consell General de Cambres, estableix en l’apartat n) de l’article 11 que les cambres tenen, entre d’altres funcions, lade

« Dur a terme funcions d’arbitratge, mediació i conciliació mercantils, en els àmbits nacional i internacional, i emprar qualsevol altre sistema alternatiu de solució de conflictes, de conformitat amb la legislació vigent »

També té reconeguda la facultat consultiva a través de l’emissió de dictàmens i peritatges.

Després de la signatura, va tenir lloc una sessió telemàtica del Consell de Vint des de la seu col·legial de l’ICAATOR, amb la presencia del Cònsol Major Sr. Jordi Domingo i els membres del Consell Sra. Marta Martinez i Sr. Antoni Fitó.

El Consolat de Mar actua a través del Consell de Vint, tal i com recull l’article 3 de la seva ordenança, integrat pel president/a de la Cambra i per vintcònsols:

 • Dinou cònsols designats/des pel Ple de la Cambra, a proposta del Comitè Executiu, totes elles persones de prestigi reconegut en els camps industrial, comercial i de serveis de la demarcació cameral, procurant que la representació abraci el més gran nombre de sectors empresarials.
 • Un/a vintè cònsol que serà el president/a de la Llotja de Cereals,atesa la cooperació històrica d’aquesta amb el Consolat deMar

El mandat dels i les cònsols dura quatre anys i poden ser reelegits/des.

El consell està presidit pel president/a de la Cambra de Comerç, per delegació seva, pel/per la cònsol major, escollit d’entre els i les membres del Consell de Vint. La secretaria del Consolat de Mar l’exerceix el secretari/ària general de la Cambra.

Fes click i visualitza el conveni

12/10/2020

Convocatòria eleccions al col·legi

De conformitat amb el que disposen els articles 26 a 29 i concordants dels Estatuts Col·legials, la Junta de Govern en la seva sessió de 16 de setembre de 2020, acordà convocar eleccions per cobrir tots els seus càrrecs, que són els següents: 

 1. • degà/degana 
 2. • vicedegà/vicedegana 
 3. • diputat primer/diputada primera 
 4. • diputat segon/diputada segona 
 5. • diputat tercer/diputada tercera 
 6. • secretari/secretària 
 7. • tresorer/tresorera 
 8. • bibliotecari/bibliotecària 

Les eleccions es celebraran el dijous 26 de novembre, des de les 16 a les 20 hores a la seu col·legial del carrer del Bisbe Aznar, núm. 8-12, de Tortosa. 

El termini per a la presentació de candidatures acabarà el dia 9 de novembre de 2020 a les 14:30 hores. Les candidatures s’hauran de presentar a les oficines del Col·legi del carrer del Bisbe Aznar, núm. 8-12 de Tortosa, en horari de registre, això és en dies feiners de 9 a 14:30 h. L’horari indicat servirà igualment per a qualsevol altra presentació de documentació, reclamacions, etc. relacionada amb el procés electoral. 

Calendari electoral: 

 • Presentació de candidatures fins al dia 9 de novembre de 2020 a les 14,30h. 
 • Proclamació de candidats fins al 12 de novembre de 2020. Es preveu reunir la Junta de Govern per fer la proclamació el mateix dia 12 de novembre. 
 • Reclamacions respecte a la proclamació de candidats, si és el cas, dintre dels cinc dies naturals següents al de la proclamació. Si, com està previst, la Junta de Govern es reuneix per fer la proclamació el dia 12 de novembre, el termini s’acabaria el 17 de novembre de 2020 a les 14:30 h. 
 • Resolució de les reclamacions presentades, si és el cas, dintre dels tres dies naturals següents al d’expiració del termini per presentar-les. Si, com està previst, la Junta de Govern es reuneix per fer la proclamació el dia 12 de novembre i les eventuals reclamacions es poden presentar fins al 17 de novembre a les 14:30 hores, el termini per resoldre-les s’acabaria el 20 de novembre de 2020, estant prevista la celebració de Junta de Govern per a la finalitat expressada el mateix dia. 
 • Cas que hi hagi més d’una candidatura per a qualsevol dels càrrecs a cobrir, les votacions es faran el dia 26 de novembre de 16 a 20 h. 
 • La mesa electoral es constituirà, cas que hi hagi més d’un candidat per a algun dels càrrecs a elegir, a les 16 hores del dia 26 de novembre de 2020. 

Informació electoral (extracte de la continguda als arts.26 a 29 i concordants dels estatuts col·legials): 

 • Són electors els col·legiats i col·legiades incorporats amb més de tres mesos d’antelació a la data de la convocatòria de les eleccions. La llista d’electors estarà a la vostra disposició a les oficines del Col·legi. 
 • Són elegibles els col·legiats i col·legiades exercents residents en l’àmbit territorial del Col·legi, incorporats també amb més de tres mesos d’antelació a la data de la convocatòria de les eleccions que compleixin els requisits establerts a l’article 26.1 dels estatuts. Ningú es pot presentar com a candidat a més d’un càrrec dels que hagin de ser elegits. 
 • En tot cas, per optar al càrrec de degà o degana caldrà tenir una antiguitat de 5 anys de col·legiació i de 2 anys per al de secretari o secretària. 
 • Els càrrecs s’elegiran per a un període de quatre anys. 
 • Per presentar la corresponent candidatura, fins al dia 9 de novembre a les 14:30 h., caldrà adreçar-se a les oficines del Col·legi, situades al carrer Bisbe Aznar, 8-12 de Tortosa, en horari de registre, això és en dies feiners de 9 a 14:30 h. 
 • La votació és personal, presencial, directa i secreta, no hi cap la delegació de vot ni el vot per correu, i es votarà a un candidat o candidata per cada un dels càrrecs a cobrir. Si per cada càrrec a cobrir només es presenta un candidat o candidata, serà proclamat sense necessitat de votació. 
 • El vot dels col·legiats o col·legiades exercents computa amb doble valor que el dels no exercents, que només tenen un vot. 

Fes click aquí i descarrega l’instància per fer la sol·licitud.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies